RSS

Tag Archives: shoes

Honey, why are there shoes in the freezer?/Schat, waarom staan er schoenen in de vriezer?

Honey, why are there shoes in the freezer?

Some women might recognize it. You have seen a pair of shoes that you like. No, not just like but I-must-and-will-have-them-kinda-like. Then you try them on and realize that you can’t possibly walk on them or that they are not available in the right size. Crap! ShitteFuck, you wanted them so badly. And then there is something gnawing in your head, your mind is set up to buy some nice new shoes. At that point new shoes are a necessity, you see them everywhere, but not exactly what you want … A bit of courage then drops into your shoes and you walk disappointed in advance into another shoe store. But … There! Those! Oh, so cute … Have to try on. Little tight but no pain, that’s good enough for you, it will do. They will stretch a bit when you are going to walk on them at home. However, after an hour on your new purchase you are crippled, stretching the shoes is still the goal but it will cost you something. Pain, burning, crushing, hot feet, blisters and what else is there for you in the offing. Not a pretty prospect. The other option is to wear them only when you can sit. Say what? Isn’t that an option? Exactly, I think so too.

Obviously this blog does not fall from the sky, the above story is of course my story. I have walked on plenty of shoes, some more comfortable than others, I can endure quite some pain. Walk, with a straight face, on shoes that make you feel like you’re going to break at your ankles is not new to me. But it appears that it doesn’t have to hurt that much. On YouTube I found the solution. Water in a bag, bag in the shoes, shoes in the freezer, water turns into ice and expands, shoe stretches. It is too simple for words, why did I never think of it? And why has no one told me this when I was in high school and began to develop a love for high heels?

Through this link you can take a look at the process; http://www.youtube.com/watch?v=rTX_LS5YcW4

My darlings shoes are made of fabric and not leather (leather stretches easier), so mine go for the third night in the freezer. There is already improvement, so I have confidence that everything will work out perfectly.

If you have removed the shoes from the freezer you can take out the ice after +/- thirty minutes. My tip of the day: Wait before you try them on to check if they are sufficiently stretched as the shoes are COLD!

I just love them

So what if they hurt, they’re cute!!!

Schat, waarom staan er schoenen in de vriezer?

Sommige vrouwen herkennen het misschien wel. Je hebt een paar schoenen gezien die je leuk vindt. Nee, niet zomaar leuk maar ik-zal-en-moet-ze-hebben-leuk. Dan ga je ze passen en blijkt dat je er onmogelijk op kunt lopen of dat ze niet in de juiste maat te krijgen zijn. Balen! Shittefuck, je wilde ze zo graag. En dan blijft er in je hoofd iets knagen, je hebt je er immers zo op ingesteld dat je een paar leuke nieuwe schoenen ging kopen. Je wilt perse nieuwe schoenen, en ziet ook overal schoenen, maar nu net niet wat jij wilt… Vervolgens zakt de moed je een beetje in de schoenen en je loopt bij voorbaat teleurgesteld een volgende schoenenwinkel in. Maar… Daar! Die! O, zo schattig… Passen. Beetje strak maar geen pijn, da’s goed genoeg, daar doe je het wel voor. Je kunt ze thuis wel inlopen. Vervolgend blijkt dat je na een uurtje op jouw nieuw aanwinst zo goed als kreupel rondloopt, inlopen is nog steeds het doel maar het kost je wel wat. Pijn, branden, knellen, hete voeten, blaren en wat nog meer staat er voor je in het verschiet. Geen leuk vooruitzicht. De andere optie is om ze alleen te dragen wanneer je mag blijven zitten. Wat zeg je? Is dat geen optie? Precies, dat vind ik dus ook.

Uiteraard komt deze blog niet uit de lucht vallen, bovenstaand verhaaltje is natuurlijk mijn verhaaltje. En nu kan ik best wel een paar schoenen inlopen, ik kan ook best wel wat pijn verdragen. Met een stalen gezicht doorlopen op schoenen die je het gevoel geven dat je bij de enkels afbreekt is niet nieuw voor mij. Maar het kan met veel minder pijn. Op YouTube kwam ik achter de oplossing. Zakje water in de schoen, schoen in de vriezer, water wordt ijs en zet dus uit, schoenen rekken op. Het is te simpel voor woorden, waarom ben ik hier zelf niet opgekomen? En waarom heeft niemand dit aan mij verteld toen ik op de middelbare school een liefde begon te ontwikkelen voor hoge hakken?

Via deze link kun je het eens rustig bekijken;http://www.youtube.com/watch?v=rTX_LS5YcW4

Mijn schatjes schoenen zijn van stof en niet van leer (leer rekt gemakkelijker op), de mijne gaan dus het derde nachtje vriezer in. Maar er zit al wel degelijke verbetering in, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Als je de schoenen uit de vriezer hebt gehaald kun je het ijs na +/- dertig minuten uit de schoenen halen. Mijn tip om af te sluiten. Wacht even voordat je gaat passen om te checken of ze genoeg zijn opgerekt want de schoenen zijn KOUD!!!

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on June 9, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,

Diamonds are a woman’s best friend, or is it shoes?

Diamonds are a woman’s best friend, or is it shoes?

 

We all know that a lot of women have a large number of shoes. Whether  they have too many is not for me to judge. I have about twenty pairs, and I think this is quite a civilized number. If others are content with three pairs, fine. Do you have two hundred, may I come over and see your collection? (Just to just to see how it is and leave a bit of drool behind.)

 

When a woman chooses her outfit for the day she is actually looking for an ego boost, shoes are definitely a part of it. Shoes also show what the lady in question has in store for the day.

 

Is there a lot of running and/or lugging chances are she will wear flat and comfortable shoes. From my own experience I can say that it is very impractical to walk a large dog in high heels. Sometimes I make a detour to avoid unpleasant confrontations (sometimes that’s because of the other dog, other times because of its owner), usually I go across the lawn. Difficult enough to avoid all turds, but worse than that is to sink with your heels into the soft earth and to keep your shoes dry in the wet grass. So you have to wear flat shoes.

 

Is there a day where she will have to stand up to men then there is a strong possibility that she chooses higher heels. Length equals status and power. In the last decades, we are fighting to be considered equal  to the man and enforce the same respect. (My opinion on whether we should continue this and in what areas each sex, in my opinion, is stronger I will put in another blog someday.) Anyway, since most of us are somewhat smaller than the average man, we found another way to compensate our length. So high heels, it is.

 

If we want to feel sexy then the highest heels come out of the closet. The higher the heels the smaller the feet, the better our bottom, the longer our legs and the more curved our back seems to be. All features which are said to be attractive. In addition, it may have to do with the fact that the part of our brain that communicates with our genitals is next to the part connected with our feet… Stilettos just yell sex …

 

So you see, shoes have a purpose and a woman will need to vary depending on that purpose. Of course, it also includes a variation of color in it. Outfits vary in color, so the shoes must also vary. (Currently I’m a little bummed that I do not have cobalt blue in my wardrobe, otherwise I had an excellent excuse to purchase a pair of blue pumps.)

 

It is not just greed that we want to buy shoes, it’s not just the arguments above (or a combination thereof). Our brains have pulled a little trick with us. At the moment we try to fit shoes the prefrontal cortex releases dopamine, so each new pair of shoes makes us a bit happier.

 

Do not underestimate the power of women, try walking on high heels for a day first and we’ll talk again.

 

 

 

 

 

Diamanten zijn de beste vrienden van een vrouw, of zijn het schoenen?

 

 

We weten allemaal dat er een hoop vrouwen zijn met een groot aantal schoenen. Of dit er te veel zijn is niet aan mij om over te oordelen. Ik heb een stuk of twintig paar en ik vind dit nog best een beschaafd aantal. Als anderen content zijn met drie paar, prima. Heb je er tweehonderd, mag ik dan even in je schoenenkast komen neuzen? (Gewoon om even te zien hoe dat is en om er vervolgens een beetje kwijl in achter te laten.)

 

Wanneer een vrouw haar outfit voor de komende dag uitkiest is ze eigenlijk op zoek naar een ego boost, schoenen zijn daar zeker een onderdeel van. Schoenen laten tevens zien wat de dame in kwestie in petto heeft voor de dag.

 

Moet er veel gelopen en/of gesjouwd worden dan zijn het waarschijnlijk platte en comfortabele schoenen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg onpraktisch is om een grote hond uit te laten op hoge hakken. Soms moet ik een omweg maken om onaangename confrontaties te vermijden (soms is dat om de andere hond, andere keren vanwege diens eigenaar), meestal ga ik dan dwars over het grasveld. Lastig genoeg om alle drollen te vermijden, maar erger nog om niet met je hakken weg te zakken in de zachte aarde en je schoenen droog te houden in het natte gras. Platte schoenen dus.

 

Staat er een dag te wachten waarin ze zakelijk tegen mannen op moet boksen dan is er een grote kans dat ze hogere hakken uitkiest. Lengte staat voor status en macht. In de afgelopen decennia zijn we aan het vechten om als gelijkwaardig aan de man beschouwd te worden en hetzelfde respect af te dwingen. (Mijn mening over in hoeverre we hiermee door moeten gaan en op welke vlakken elke sekse, in mijn opinie, sterker is zal ik een keer in een ander blog stoppen.) Hoe dan ook, omdat de meeste van ons  wat kleiner zijn dan de gemiddelde man zullen we onze lengte op een andere manier moeten compenseren, hoge hakken dus.

 

Als we ons sexy willen voelen dan komen de hoogste hakken uit de kast. Hoe hoger de hakken hoe kleiner de voeten, hoe mooier ons achterwerk, hoe langer onze benen en hoe holler onze rug lijkt. Allemaal kenmerken waarvan men zegt dat het aantrekkelijk is. Daarnaast zou het er ook wel eens mee te maken kunnen hebben dat het gedeelte van ons brein dat met onze genitaliën communiceert naast het gedeelte ligt dat met onze voeten in verbinding staan… Stiletto’s roepen seks…

 

Zo zie je, schoenen hebben een doel en een vrouw zal moeten afwisselen naar afhankelijk van het doel. Uiteraard moet hierin ook nog een variatie van kleur in zitten. Outfits variëren in kleur dus ook de schoenen. (Momenteel baal ik dat ik geen kobaltblauw in mijn garderobe heb, anders had ik een uitstekend excuus om een paar blauwe pumps aan te schaffen.)

 

Het is overigens niet alleen geen hebberigheid dat we schoenen willen kopen, het zijn ook niet alleen de bovenstaande argumenten (of een combinatie daarvan). Onze hersenen hebben een truc met ons uitgehaald. Op het moment dat we schoenen gaan passen geeft de prefrontale cortex dopamine vrij, vandaar dat wij bij elk nieuw paar schoenen ons een beetje gelukkiger voelen.

 

Onderschat de kracht van vrouwen niet, probeer eerst eens een dagje op hoge hakken te lopen en daarna praten we verder.

 

 

 
2 Comments

Posted by on June 3, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , ,