RSS

Tag Archives: panic

Scary… Let’s do it!/ Eng… Doen!

Scary … Let’s do it!

Because anxiety causes your body to tense and operate faster, it may encourage your body to fight or flee.

Overcoming fear can be very useful. I, with my agoraphobic tendencies, know everything about it. Without overcoming fear your life can be very limited. Due to overcome fear, you can also broadening life, even if you, in everyday life, are not limited by fear.
Some people, for example, have a perfectly satisfying life with fear of flying, but it might be nicer to have no fear of flying…

Fear is not only annoying, it also has an important function: Anxiety (fear) helps animals (and humans) to recognize dangerous situations and is crucial for survival. The mechanisms in the brains that regulate anxiety are evolutionarily old and disruption of these mechanisms is often the foundation of all kinds of anxiety disorders like posttraumatic stress disorder and panic disorder.

In addition, we sometimes tend to look for fear. Perhaps to make us feel alive. We want to feel the adrenaline coursing through our bodies. That’s why we watch horror films, or jump off a bridge with only a piece of elastic attached to the feet.

If ever proof were needed that animals have a good deal more common sense than humans, the fact that they do not go bungee jumping is it.

Earlier today I watched a program on TV where a girl was asked to overcome her fear of snails. Why? She was afraid to ask a boy out on a date, if she would overcome the fear of snails she would also have the guts to ask the boy … (I lost the logic on that one though…) To persuade her to do it, there was a credit card on the bottom of a tall glass vase, of course, this vase was also filled up to the edge with snails.
I have seen people, gagging as they went, eating raw pork anus in the tv show “Fear Factor“. (That was the first ánd last time I watched that show).

Fear in humans is mainly installed through conditioning and generalizes over time. The latter means that related stimuli that initially had no fear value, ultimately, also evoke fear because they are connected with the original stimulus. It’s also called stimulus generalization. By repeatedly exposing the client to the object of his fear, while showing him an opposing emotion (a relaxation experience), one tries unlearn the phobia.

I wonder … Is it useful to overcome bizarre fears? Why are you looking for something you find horrible and has no use? I think it is no comparison to ask someone out or putting your arm in a vase with snails. I do not think eating something atrocious adds value.

 

 

 

Eng… Doen!

Doordat angst ervoor zorgt dat je lichaam gespannen is en sneller gaat functioneren, kan het je lichaam aansporen om eventueel te vechten of te vluchten.

Het overwinnen van angst kan heel erg nuttig zijn. Ik, met mijn agorafobische neigingen, weet daar alles van. Zonder overwinnen van angst kan je leven erg beperkt worden. Door angst te overwinnen kun je het leven dus ook verruimen, ook wanneer je, in het dagelijkse leven, niet door angst wordt beperkt. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld een prima leven leiden met vliegangst, maar het zou misschien aangenamer zijn om geen vliegangst te hebben, het zou een leven kunnen verruimen…

Angst is niet alleen vervelend, het heeft ook een belangrijke functie: Angst (vrees) helpt dieren (en ook mensen) gevaarlijke situaties te herkennen en is cruciaal om te overleven. De mechanismen in de hersenen die angst reguleren zijn evolutionair oud en verstoring van deze mechanismen ligt ten grondslag aan allerlei angststoornissen zoals posttraumatische stressstoornis en paniekstoornis.[4]

Daarnaast zijn we soms ook geneigd om angst op te zoeken. Misschien maakt dat nu juist dat we ons levend voelen. We willen de adrenaline door ons lijf voelen gieren. Daarom kijken we horrorfilms, daarom springen we van een brug met een stuk elastiek aan de voeten.

 

 If ever proof were needed that animals have a good deal more common sense than humans, the fact that they don’t go bungee jumping is it.

Nu zag ik daarstraks een programma op de televisie waarin een meisje werd verzocht haar angst te overwinnen voor slakken. (Waarom? Omdat ze een jongen niet mee uit durfde te vragen, als ze de slakkenangst overwon dan zou ze de jongen ook durven te vragen…) Om haar zover te krijgen lag er een creditcard op de bodem van een hoge glazen vaas, uiteraard was deze vaas tevens tot de nok toe gevuld met slakken.

Ik heb mensen, kokhalzend en wel, rauwe varkens-anussen zien eten in het programma “Fear Factor”. (Dat was overigens gelijk de eerste én laatste keer dat ik dat programma zag).

Angsten worden bij mensen vooral via conditionering geïnstalleerd en gaan zich na verloop van tijd generaliseren. Dat laatste wil zeggen dat aanverwante prikkels die aanvankelijk geen angstwaarde hadden, uiteindelijk ook angst oproepen omdat ze op enige manier verbonden zijn met de originele prikkel. Wordt ook wel stimulusgeneralisatie genoemd. Door de cliënt telkens weer bloot te stellen aan het voorwerp van zijn angst terwijl men hem een aan angst tegengestelde emotie zoals ontspanning laat ervaren, tracht men de cliënt de fobie af te leren.

Ik vraag me af… Is het nuttig om bizarre angsten te overwinnen? Waarom zoek je iets op wat je verschrikkelijke vindt en geen nut heeft? Ik vind het namelijk geen vergelijking om iemand mee uit te vragen of om je arm in een vaas met slakken te stoppen. Ik denk ook niet dat het eten van iets afgrijselijks toegevoegde waarde heeft.

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,

Fight, Flight or Freeze/Vecht, vlucht of bevries

Fight, flight or freeze.

When you face something threatening that’s smaller than you; Fight! (Come on, I’ll eat you raw.)
When you face something threatening that’s larger but slower than you; Flight!
When you face something threatening that’s larger and faster than you; Freeze! (I am a walking stick, I’m a walking stick, I’m a walking stick, I do not look at you, you do not see me.)

Is it not a great survival mechanism? Without this brilliant mechanism humanity would have been eradicated a long time ago. And even today, humanity still need it, although it is much less than when we just could walk upright. For example, when facing a hostile dog (with raised lip so you can admire his teeth) whose owner is not in sight, or at one of the many robberies/assaults/violent attacks which seems to belong to the order of the day. Very useful such a mechanism, you do not have to think as your body takes care of it all for you.

But … sometimes this mechanism is triggered while it’s not really necessary. Some people, for whatever reason, are more sensitive to stimuli. You can think about everything that enters through the sense organs.
The brains gives a signal; Fight, flight or freeze … Your heart beats faster, because you need it to make that sprint. Your breathing is faster, because your muscles will need more oxygen when you enter into battle. Muscles start shaking, tingling hands and/or lips, severe intestinal cramps, gag reflex, a bladder that suddenly feels like bursting, etc. Only there is no direct threat so your mind will wonder why you feel all those things. That makes you nervous, you wonder if there’s something very wrong with you, you feel short of breath (which is bizarre given your fast breathing), you get dizzy and it feels like you are going to faint (which is highly unlikely since your blood pressure has increased. Fainting with high blood pressure is hardly possible. Unless you didn’t eat or something in that nature.) You’ll get a tingling arm and stabbing on the chest and you wonder whether or not you get a heart attack. And then you’re afraid … Not a bit afraid, but you’re  literally terrified at that moment. Nice to meet you, Mr. panic attack.

As many as 1 in 5 Dutch once in his/her life suffered from panic disorder. That’s more than I thought, however I wasn’t really surprised that women are battling with it more than men.

 
 

Vecht, vlucht, of bevries.

Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat kleiner is dan jij; Vecht! (Kom maarrrrrr, ik lust je rauw.) Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter maar langzamer is dan jij; Vlucht! Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter en sneller is dan jij; Bevries! (Ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik kijk niet naar jou, jij ziet mij niet.)

Is het niet een geweldig overlevingsmechanisme? Zonder dit briljante mechanisme was de mensheid al heel lang geleden uitgeroeid. En ook vandaag de dag heeft een mens dit mechanisme nodig, al is het veel minder dan toen we nog maar net rechtop konden lopen. Bijvoorbeeld wanneer je tegenover een onvriendelijke hond (met lip opgetrokken zodat je zijn gebit mag bewonderen) komt te staan waarvan de eigenaar niet in zicht is, of bij één van de vele overvallen/aanrandingen/geweldplegingen die tot de orde van de dag lijken te zijn. Heel nuttig zo’n mechanisme, je hoeft niet na te denken want je lichaam regelt het helemaal voor je.

Maar… Soms treed dit mechanisme in werking terwijl dit niet direct hoeft. Sommige mensen zijn, om wat voor een reden dan ook, gevoeliger voor prikkels die dit mechanisme in werking stellen. Je kunt hierbij denken aan alles wat via de zintuigen naar binnenkomt. De hersenen geven een signaal af; Vecht, vlucht of bevries… Je hart gaat sneller kloppen, want dat heb je immers nodig om die sprint te maken. Je ademhaling gaat sneller, want je spieren hebben genoeg zuurstof nodig wanneer je dat gevecht aangaat. Spieren gaan trillen, tintelende handen en/of lippen, heftige darmkrampen, kokhalsneigingen, een blaas die plotseling op springen staat, etc. Alleen is er geen direct bedreiging dus je verstand gaat zich afvragen waarom je al die dingen voelt. Dat maakt je nerveus, je vraagt je af of er niet iets heel erg mis is met je, je wordt benauwd (wat bizar is gezien je al zo snel ademhaalt), je wordt duizelig en het voelt alsof je gaat flauwvallen (wat hoogst onwaarschijnlijk is gezien je bloeddruk is gestegen. Flauwvallen met een hoge bloeddruk is, uitzonderingen daargelaten, onmogelijk.) Je krijgt een prikkelende arm en steken op de borst en je vraagt je af of je niet een hartinfarct krijgt. En dan ben je bang… Niet een beetje bang, maar je hebt op dat moment letterlijk doodsangst. Prettig kennis te maken, jij heet dus “paniek-aanval”.

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft eens in zijn/haar leven last gehad van een paniekstoornis. Dat is meer dan ik had gedacht.

 
6 Comments

Posted by on February 18, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , ,