RSS

Tag Archives: men

We only want everything…/ We willen alleen maar alles…

We only want everything…

The bible says: Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

The time that men ruled over us is gone, I think. At least in the Western countries. Percentage-wise there are not that many women anymore that must live under the thumb of the man, and we are no longer chained down in the kitchen. The women who suffer from the dominion of a man are named to be victims of abuse. Women burned bras fought for emancipation and they succeeded for the larger part. The goal is not yet fully achieved, in politics there is still a significant minority of women, so they keep on fighting.

 I wonder how far this should go through, though. The best man/woman on the best place, in my opinion. Generally, women evolved to be caring creatures, is it not logical that more women work in health care? I do not need men in health care because they are a minority, I would only like to see them there if that’s what they do best. Of course this works the other way around as well, men are in general physically stronger, why should there be more women in places that require much physical strength? If you are a woman with a lot of strength and stamina, you have my blessing and please be military (I thought Demi Moore in GI Jane was great) but do not do it because you want to make a statement.

 Yes, I want the same respect as men have. Yes, I want to experience the same independence. Yes, I would do what I’m best at. And yes, I want the same rights. But I also think that society is changed by this movement. Meanwhile we become a society that increasingly ignores the differences between the sexes. It seems that people forget that we are still dealing with issues such as the biological clock. After all, we must have a career. We have to work in pairs to get a mortgage. Of course there is a certain degree of choice (you do not need to go on vacation twice a year), but you want also to create a financially nice childhood and future for your children.

 Do not get me wrong, I am in favor of the emancipation of women. When I hear that women are still married, bought and traded for a bunch of camels I get itching on my hands. I do not need to be treated for dinner, I can take care of myself, I work for a living. Do not tell me what I can or cannot do, I will decide that for myself. But I also want women to be and remain women. I love it when a gentleman is holding the door open for me and I think it’s a comforting knowledge to have a man who is prepared to take care of me.

 I want everything. I want to work to feel useful, both in society and in the family for bringing food on the table. I want the choice to stop working (or work less) if I would have children, so I, in my opinion, would have enough time to spend with my kids. (Note: I’m not suggesting that working mothers can’t be good mothers.)

 I want it all, preferable while not thinking about the fact that the man has not much choice. From men we expect the same as we have for the last generations, and more. Take care of the family. Financial, please provide for us with having a full time job. Be the man in the house, be a great lover, be a perfect dad and not just at home on Sunday’s, help with housekeeping as the wife also works.

In short, we women want it all, we expect it all from men. And I wonder whether this is the ideal scenario is that the emancipation of women had in mind?

We willen alleen maar alles…

De bijbel zegt: Tot de vrouw zei Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren;. en zal u begeerte hebben om uw man, en hij zal over u heersen.

 De tijd dat de man over ons heerst hebben we inmiddels wel gehad, denk ik. Althans in de westerse landen. Er zijn procentueel gezien niet zo heel veel vrouwen meer die onder de duim van de man moeten leven en we liggen niet meer aan een ketting in de keuken vast. De vrouwen die nog echt onder het juk van een man moeten leven worden slachtoffer van mishandeling genoemd. Vrouwen hebben bh’s verbrand geknokt voor emancipatie en zijn daar een heel  eind mee gekomen. Het doel is nog niet volledig bereikt, in de politiek is er bijvoorbeeld nog een behoorlijke minderheid van vrouwen, dus men blijft knokken.

 Ik vraag me af in hoeverre dit door zou moeten gaan. De beste man/vrouw op de beste plek, naar mijn mening. Over het algemeen is de vrouw zo geëvolueerd dat ze zorgzaam is, is het dan niet logisch dat er meer vrouwen in de zorg werken? Van mij hoeven er niet zo nodig mannen in de zorg omdat ze een minderheid vormen, ik zie ze er alleen graag als dat is waar ze goed in zijn. Zo dus ook andersom, mannen zijn nu eenmaal fysiek sterker, waarom moeten er dan meer vrouwen komen op plaatsen die fysiek veel vergen? Als je als vrouw zijnde o.a. veel kracht en uithoudingsvermogen hebt, mijn zegen heb je en wordt maar militair (ik vond Demi Moore in G.I Jane geweldig). Maar doe het niet omdat je een statement wilt maken.  

 Ja, ik wil hetzelfde respect als de man heeft. Ja, ik wil dezelfde onafhankelijkheid kunnen ervaren. Ja, ik wil datgene doen waar ik het beste in ben. En ja, ik wil dezelfde rechten. Maar ik denk ook dat de maatschappij is veranderd door deze stroming. Inmiddels zijn we een maatschappij geworden die steeds minder rekening houdt met de verschillen tussen de seksen. Het lijkt dat men vergeten is dat we ook nog te maken hebben met zaken zoals de biologische klok. We moeten immers carrière maken. We moeten wel met z’n tweeën werken om een hypotheek te kunnen krijgen. En natuurlijk zit hier wel een bepaalde mate van keuze in (je hoeft niet perse twee keer per jaar op vakantie), maar je wilt je kinderen financieel gezien ook een leuke jeugd en toekomst bieden.

 Begrijp me niet verkeerd, ik ben voorstander van de vrouwenemancipatie. Wanneer ik hoor dat vrouwen nog steeds worden uitgehuwelijkt, gekocht en verhandeld voor een stel kamelen krijg ik jeuk aan mijn handen. Ik hoef niet getrakteerd te worden, ik kan wel voor mezelf zorgen. Vertel me niet wat ik wel of niet mag/kan doen want dat bepaal ik zelf. Maar ik wil ook graag vrouw zijn en blijven. Ik houd ervan wanneer een heer de deur voor me openhoud en ik vind het een fijne wetenschap een man te hebben die bereidt is om voor me te zorgen.

 Ik wil alles. Ik wil werken om me nuttig te voelen, zowel in de maatschappij als in het gezin om mee te werken aan het brengen van brood op de plank. Ik wil de keuze hebben om te stoppen/voldoende te minderen met werken als ik kinderen zou krijgen, zodat ik, voor mijn gevoel, genoeg tijd zou hebben om met mijn kinderen te besteden. (Let op: Ik zeg hiermee niet dat werkende moeders geen goede moeders zijn.)

 Ik wil het allemaal, en ik wil er vooral niet bij stilstaan dat de man niet veel keus heeft. Van de man wordt hetzelfde verwacht en meer. Zorg voor het gezin. Financieel, gelieve een fulltime baan te hebben. Als man in huis, ben een geweldige minnaar, ben een perfecte papa en niet alleen op zondag thuis, help mee in het huishouden want de vrouw werkt ook.

Kortom; Wij vrouwen willen het allemaal, van de man verwachten we het allemaal. En ik vraag me dus af of dit het ideale scenario is dat de vrouwenemancipatie voor ogen had?

 

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on June 4, 2012 in society

 

Tags: , , , , ,

The illogical logic of women/De onlogische logica van vrouwen

The illogical logic of women

So many men try to understand women, many women have already tried to explain. I say; stop these attempts because i’s not working. We (women) simply have a link between emotion and intellect and there’s no way to  comprehend it with logic. Why not? We simply are not rational beings. Of course this doesn’t apply in every situation, we are capable of rational thinking, but when pushed our emotional side will often prevail. Please excuse us, we can not help it, that’s probably just ingrained from somewhere in prehistory, when we got  pulled into a cave by our hair and our daily life consisted of gathering food.

We can have a day when we do not want to be touched and we can be very clear on this. No means no! And yet we can lie in bed that same night with a screaming feeling because we feel neglected. Haven’t had a hug all day! That is just wrong…Not really logical, but it feels like it is …

Do not monitor me. Do not mind me, do not look at what I’m doing because it makes me nervous. I prefer to be ignored … But don’t you dare not to notice me! Not logical, but it feels like it it …

We want “real men” as partners, men who we feel safe with. We also want to see sensibility in this “real” man because we need him to understand us. But not too much because we don’t want a soft guy…Not logical, but it feels like it is …

Do not ask whether we menstruate because of thunderclouds above our faces, that’s what will make us cranky! But please be gentle with our state of mind when it’s secretly true. Not logical, but it feels like it is …

Many women like to walk on high heels. Nothing is more figure corrective than high pins under your shoes. Your feet look smaller, your legs look longer, your butt looks better formed. But we should be able to complain if we get blisters, even though we were warned in advance. Not logical, but it feels like it …

My last example … I do have more (thanks to the ladies who have brainstormed with me) but then my blog wil be too long, we want men to be straight forward, get to the point! But we do like a bit nuance, preferably with a detour and a kind voice. Be clear but in a gentle way, without being too forward, otherwise we might get hurt. Not logical, but that’s how we feel it.

Ofcourse, it does not apply to everyone. Not everyone will agree on this subject. But it is striking that I see it around me with considerable regularity. The manual of women, has unfortunately never been found. The only advice I have for men is: Just go with it! Try to understand us, even though we do not understand ourselves. We only know how we feel at a certain point and have the tendancy to act in that way.We are whimsical creatures, and we are well aware that this makes us a little hard to deal with at some times

A consolation for the ladies who cherish guilt, men are not perfect either.

De onlogische logica van vrouwen

Zoveel mannen proberen vrouwen te begrijpen, zoveel vrouwen hebben het al proberen uit te leggen. Ik zeg; Stop met die pogingen want het werkt niet. Wij vrouwen hebben nu eenmaal een link tussen emotie en verstand die niet met logica te bevatten is. Waarom niet? Wij zijn nu eenmaal geen rationele wezens. Natuurlijk is dit niet op alle gebieden zo, wij kunnen best rationeel denken, maar wanneer puntje bij paaltje komt wil onze emotionele kant nogal eens de overhand nemen. Neem het ons niet kwalijk, we kunnen er niks aan doen, dat zit waarschijnlijk gewoon ingebakken van ergens uit de oertijd, toen wij vrouwen nog aan de haren een grot in getrokken werden en ons dagelijks leven bestond uit het verzamelen van voedsel.

Wij kunnen een dag hebben waarin we geen gepluk aan ons lijf wensen, daar kunnen wij ook heel duidelijk in zijn. Nee is nee!!! En toch kunnen we dan diezelfde avond in bed liggen met een gevoel dat schreeuwt omdat we ons verwaarloosd voelen. De hele dag nog geen knuffel gehad! Dat kan echt niet…Niet echt logisch, maar zo voelt het wél…

Wij willen niet in de gaten gehouden worden. Let niet op me, kijk niet op mijn vingers want daar word ik bloednerveus van! Negeer me liever… Maar waag het niet om me niet te zien staan! Niet logisch, maar zo voelt het wél…

Wij willen graag echte mannen als partner, mannen om op te bouwen en waar we ons veilig bij voelen. We willen echter ook gevoel zien in die “echte” man want anders begijpt hij me niet. Maar ook niet te veel gevoel want we willen geen softie… Niet logisch, maar zo voelt het wel…

Vraag niet of we menstrueren omdat er onweer op onze gezichten staat, daar worden we pas chagrijnig van! Maar houdt alsjeblieft wel een beetje rekening met onze gemoedstoestand als het stiekem toch klopt. Niet logisch, maar zo voelt het wél…

Veel vrouwen willen graag op hoge hakken lopen. Niets is zo figuurcorrigerend als een paar hoge pinnen onder je schoeisel. Je voeten lijken kleiner, je benen lijken langer, je billen lijken mooier gevormd. Maar we moeten ook kunnen klagen als we door diezelfde schoenen blaren krijgen, ook al waren we bij voorbaat gewaarschuwd. Niet logisch, maar zo voelt het wél…

Mijn laatste voorbeeld… Ik heb er wel meer (met dank aan de dames die met me mee hebben gebrainstormd) maar dan wordt mijn blog misschien te lang- We willen dat mannen duidelijk zijn, get to the point! Maar graag wel een beetje genuanceerd, het liefst met een omweg waarin toon de muziek maakt. Wees duidelijk maar op een tedere manier, zonder te direct te zijn anders zijn we misschien gekwetst. Niet logisch, maar zo voelt het wél.

Nogmaals, het is niet op iedereen van toepassing. Niet iedereen zal zich hierin kunnen vinden. Maar het is wel frappant dat ik het met behoorlijke regelmaat om me heen zie.De gebruiksaanwijzing van vrouwen, helaas die is nog nooit gevonden. Het enige advies dat ik heb voor de heren is: Meeveren!Dit is eigenlijk de tip van Kluun voor zwangere vrouwen maar volgens mij is die ook op vrouwen van toepassing die geen persoon in hun buik hebben groeien. (Al kun je nooit zeker weten of we dat op die momenten ook willen want enige weerstand is soms erg gewenst…)

Probeer ons niet te snappen, wij snappen onszelf niet eens. Wij weten alleen hoe ons gevoel is op een bepaald moment en reageren daar dan ook op.Grillig zijn we, en we zijn ons er heus wel van bewust dat we het de heren daar soms behoorlijk lastig mee maken.

Een troost voor de dames die schuldgevoelens koesteren, mannen zijn ook niet perfect.

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2012 in I never said I'm perfect

 

Tags: , ,