RSS

Tag Archives: freeze

Honey, why are there shoes in the freezer?/Schat, waarom staan er schoenen in de vriezer?

Honey, why are there shoes in the freezer?

Some women might recognize it. You have seen a pair of shoes that you like. No, not just like but I-must-and-will-have-them-kinda-like. Then you try them on and realize that you can’t possibly walk on them or that they are not available in the right size. Crap! ShitteFuck, you wanted them so badly. And then there is something gnawing in your head, your mind is set up to buy some nice new shoes. At that point new shoes are a necessity, you see them everywhere, but not exactly what you want … A bit of courage then drops into your shoes and you walk disappointed in advance into another shoe store. But … There! Those! Oh, so cute … Have to try on. Little tight but no pain, that’s good enough for you, it will do. They will stretch a bit when you are going to walk on them at home. However, after an hour on your new purchase you are crippled, stretching the shoes is still the goal but it will cost you something. Pain, burning, crushing, hot feet, blisters and what else is there for you in the offing. Not a pretty prospect. The other option is to wear them only when you can sit. Say what? Isn’t that an option? Exactly, I think so too.

Obviously this blog does not fall from the sky, the above story is of course my story. I have walked on plenty of shoes, some more comfortable than others, I can endure quite some pain. Walk, with a straight face, on shoes that make you feel like you’re going to break at your ankles is not new to me. But it appears that it doesn’t have to hurt that much. On YouTube I found the solution. Water in a bag, bag in the shoes, shoes in the freezer, water turns into ice and expands, shoe stretches. It is too simple for words, why did I never think of it? And why has no one told me this when I was in high school and began to develop a love for high heels?

Through this link you can take a look at the process; http://www.youtube.com/watch?v=rTX_LS5YcW4

My darlings shoes are made of fabric and not leather (leather stretches easier), so mine go for the third night in the freezer. There is already improvement, so I have confidence that everything will work out perfectly.

If you have removed the shoes from the freezer you can take out the ice after +/- thirty minutes. My tip of the day: Wait before you try them on to check if they are sufficiently stretched as the shoes are COLD!

I just love them

So what if they hurt, they’re cute!!!

Schat, waarom staan er schoenen in de vriezer?

Sommige vrouwen herkennen het misschien wel. Je hebt een paar schoenen gezien die je leuk vindt. Nee, niet zomaar leuk maar ik-zal-en-moet-ze-hebben-leuk. Dan ga je ze passen en blijkt dat je er onmogelijk op kunt lopen of dat ze niet in de juiste maat te krijgen zijn. Balen! Shittefuck, je wilde ze zo graag. En dan blijft er in je hoofd iets knagen, je hebt je er immers zo op ingesteld dat je een paar leuke nieuwe schoenen ging kopen. Je wilt perse nieuwe schoenen, en ziet ook overal schoenen, maar nu net niet wat jij wilt… Vervolgens zakt de moed je een beetje in de schoenen en je loopt bij voorbaat teleurgesteld een volgende schoenenwinkel in. Maar… Daar! Die! O, zo schattig… Passen. Beetje strak maar geen pijn, da’s goed genoeg, daar doe je het wel voor. Je kunt ze thuis wel inlopen. Vervolgend blijkt dat je na een uurtje op jouw nieuw aanwinst zo goed als kreupel rondloopt, inlopen is nog steeds het doel maar het kost je wel wat. Pijn, branden, knellen, hete voeten, blaren en wat nog meer staat er voor je in het verschiet. Geen leuk vooruitzicht. De andere optie is om ze alleen te dragen wanneer je mag blijven zitten. Wat zeg je? Is dat geen optie? Precies, dat vind ik dus ook.

Uiteraard komt deze blog niet uit de lucht vallen, bovenstaand verhaaltje is natuurlijk mijn verhaaltje. En nu kan ik best wel een paar schoenen inlopen, ik kan ook best wel wat pijn verdragen. Met een stalen gezicht doorlopen op schoenen die je het gevoel geven dat je bij de enkels afbreekt is niet nieuw voor mij. Maar het kan met veel minder pijn. Op YouTube kwam ik achter de oplossing. Zakje water in de schoen, schoen in de vriezer, water wordt ijs en zet dus uit, schoenen rekken op. Het is te simpel voor woorden, waarom ben ik hier zelf niet opgekomen? En waarom heeft niemand dit aan mij verteld toen ik op de middelbare school een liefde begon te ontwikkelen voor hoge hakken?

Via deze link kun je het eens rustig bekijken;http://www.youtube.com/watch?v=rTX_LS5YcW4

Mijn schatjes schoenen zijn van stof en niet van leer (leer rekt gemakkelijker op), de mijne gaan dus het derde nachtje vriezer in. Maar er zit al wel degelijke verbetering in, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Als je de schoenen uit de vriezer hebt gehaald kun je het ijs na +/- dertig minuten uit de schoenen halen. Mijn tip om af te sluiten. Wacht even voordat je gaat passen om te checken of ze genoeg zijn opgerekt want de schoenen zijn KOUD!!!

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on June 9, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,

Fight, Flight or Freeze/Vecht, vlucht of bevries

Fight, flight or freeze.

When you face something threatening that’s smaller than you; Fight! (Come on, I’ll eat you raw.)
When you face something threatening that’s larger but slower than you; Flight!
When you face something threatening that’s larger and faster than you; Freeze! (I am a walking stick, I’m a walking stick, I’m a walking stick, I do not look at you, you do not see me.)

Is it not a great survival mechanism? Without this brilliant mechanism humanity would have been eradicated a long time ago. And even today, humanity still need it, although it is much less than when we just could walk upright. For example, when facing a hostile dog (with raised lip so you can admire his teeth) whose owner is not in sight, or at one of the many robberies/assaults/violent attacks which seems to belong to the order of the day. Very useful such a mechanism, you do not have to think as your body takes care of it all for you.

But … sometimes this mechanism is triggered while it’s not really necessary. Some people, for whatever reason, are more sensitive to stimuli. You can think about everything that enters through the sense organs.
The brains gives a signal; Fight, flight or freeze … Your heart beats faster, because you need it to make that sprint. Your breathing is faster, because your muscles will need more oxygen when you enter into battle. Muscles start shaking, tingling hands and/or lips, severe intestinal cramps, gag reflex, a bladder that suddenly feels like bursting, etc. Only there is no direct threat so your mind will wonder why you feel all those things. That makes you nervous, you wonder if there’s something very wrong with you, you feel short of breath (which is bizarre given your fast breathing), you get dizzy and it feels like you are going to faint (which is highly unlikely since your blood pressure has increased. Fainting with high blood pressure is hardly possible. Unless you didn’t eat or something in that nature.) You’ll get a tingling arm and stabbing on the chest and you wonder whether or not you get a heart attack. And then you’re afraid … Not a bit afraid, but you’re  literally terrified at that moment. Nice to meet you, Mr. panic attack.

As many as 1 in 5 Dutch once in his/her life suffered from panic disorder. That’s more than I thought, however I wasn’t really surprised that women are battling with it more than men.

 
 

Vecht, vlucht, of bevries.

Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat kleiner is dan jij; Vecht! (Kom maarrrrrr, ik lust je rauw.) Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter maar langzamer is dan jij; Vlucht! Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter en sneller is dan jij; Bevries! (Ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik kijk niet naar jou, jij ziet mij niet.)

Is het niet een geweldig overlevingsmechanisme? Zonder dit briljante mechanisme was de mensheid al heel lang geleden uitgeroeid. En ook vandaag de dag heeft een mens dit mechanisme nodig, al is het veel minder dan toen we nog maar net rechtop konden lopen. Bijvoorbeeld wanneer je tegenover een onvriendelijke hond (met lip opgetrokken zodat je zijn gebit mag bewonderen) komt te staan waarvan de eigenaar niet in zicht is, of bij één van de vele overvallen/aanrandingen/geweldplegingen die tot de orde van de dag lijken te zijn. Heel nuttig zo’n mechanisme, je hoeft niet na te denken want je lichaam regelt het helemaal voor je.

Maar… Soms treed dit mechanisme in werking terwijl dit niet direct hoeft. Sommige mensen zijn, om wat voor een reden dan ook, gevoeliger voor prikkels die dit mechanisme in werking stellen. Je kunt hierbij denken aan alles wat via de zintuigen naar binnenkomt. De hersenen geven een signaal af; Vecht, vlucht of bevries… Je hart gaat sneller kloppen, want dat heb je immers nodig om die sprint te maken. Je ademhaling gaat sneller, want je spieren hebben genoeg zuurstof nodig wanneer je dat gevecht aangaat. Spieren gaan trillen, tintelende handen en/of lippen, heftige darmkrampen, kokhalsneigingen, een blaas die plotseling op springen staat, etc. Alleen is er geen direct bedreiging dus je verstand gaat zich afvragen waarom je al die dingen voelt. Dat maakt je nerveus, je vraagt je af of er niet iets heel erg mis is met je, je wordt benauwd (wat bizar is gezien je al zo snel ademhaalt), je wordt duizelig en het voelt alsof je gaat flauwvallen (wat hoogst onwaarschijnlijk is gezien je bloeddruk is gestegen. Flauwvallen met een hoge bloeddruk is, uitzonderingen daargelaten, onmogelijk.) Je krijgt een prikkelende arm en steken op de borst en je vraagt je af of je niet een hartinfarct krijgt. En dan ben je bang… Niet een beetje bang, maar je hebt op dat moment letterlijk doodsangst. Prettig kennis te maken, jij heet dus “paniek-aanval”.

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft eens in zijn/haar leven last gehad van een paniekstoornis. Dat is meer dan ik had gedacht.

 
6 Comments

Posted by on February 18, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , ,