RSS

Tag Archives: fight

Fight, Flight or Freeze/Vecht, vlucht of bevries

Fight, flight or freeze.

When you face something threatening that’s smaller than you; Fight! (Come on, I’ll eat you raw.)
When you face something threatening that’s larger but slower than you; Flight!
When you face something threatening that’s larger and faster than you; Freeze! (I am a walking stick, I’m a walking stick, I’m a walking stick, I do not look at you, you do not see me.)

Is it not a great survival mechanism? Without this brilliant mechanism humanity would have been eradicated a long time ago. And even today, humanity still need it, although it is much less than when we just could walk upright. For example, when facing a hostile dog (with raised lip so you can admire his teeth) whose owner is not in sight, or at one of the many robberies/assaults/violent attacks which seems to belong to the order of the day. Very useful such a mechanism, you do not have to think as your body takes care of it all for you.

But … sometimes this mechanism is triggered while it’s not really necessary. Some people, for whatever reason, are more sensitive to stimuli. You can think about everything that enters through the sense organs.
The brains gives a signal; Fight, flight or freeze … Your heart beats faster, because you need it to make that sprint. Your breathing is faster, because your muscles will need more oxygen when you enter into battle. Muscles start shaking, tingling hands and/or lips, severe intestinal cramps, gag reflex, a bladder that suddenly feels like bursting, etc. Only there is no direct threat so your mind will wonder why you feel all those things. That makes you nervous, you wonder if there’s something very wrong with you, you feel short of breath (which is bizarre given your fast breathing), you get dizzy and it feels like you are going to faint (which is highly unlikely since your blood pressure has increased. Fainting with high blood pressure is hardly possible. Unless you didn’t eat or something in that nature.) You’ll get a tingling arm and stabbing on the chest and you wonder whether or not you get a heart attack. And then you’re afraid … Not a bit afraid, but you’re  literally terrified at that moment. Nice to meet you, Mr. panic attack.

As many as 1 in 5 Dutch once in his/her life suffered from panic disorder. That’s more than I thought, however I wasn’t really surprised that women are battling with it more than men.

 
 

Vecht, vlucht, of bevries.

Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat kleiner is dan jij; Vecht! (Kom maarrrrrr, ik lust je rauw.) Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter maar langzamer is dan jij; Vlucht! Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter en sneller is dan jij; Bevries! (Ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik kijk niet naar jou, jij ziet mij niet.)

Is het niet een geweldig overlevingsmechanisme? Zonder dit briljante mechanisme was de mensheid al heel lang geleden uitgeroeid. En ook vandaag de dag heeft een mens dit mechanisme nodig, al is het veel minder dan toen we nog maar net rechtop konden lopen. Bijvoorbeeld wanneer je tegenover een onvriendelijke hond (met lip opgetrokken zodat je zijn gebit mag bewonderen) komt te staan waarvan de eigenaar niet in zicht is, of bij één van de vele overvallen/aanrandingen/geweldplegingen die tot de orde van de dag lijken te zijn. Heel nuttig zo’n mechanisme, je hoeft niet na te denken want je lichaam regelt het helemaal voor je.

Maar… Soms treed dit mechanisme in werking terwijl dit niet direct hoeft. Sommige mensen zijn, om wat voor een reden dan ook, gevoeliger voor prikkels die dit mechanisme in werking stellen. Je kunt hierbij denken aan alles wat via de zintuigen naar binnenkomt. De hersenen geven een signaal af; Vecht, vlucht of bevries… Je hart gaat sneller kloppen, want dat heb je immers nodig om die sprint te maken. Je ademhaling gaat sneller, want je spieren hebben genoeg zuurstof nodig wanneer je dat gevecht aangaat. Spieren gaan trillen, tintelende handen en/of lippen, heftige darmkrampen, kokhalsneigingen, een blaas die plotseling op springen staat, etc. Alleen is er geen direct bedreiging dus je verstand gaat zich afvragen waarom je al die dingen voelt. Dat maakt je nerveus, je vraagt je af of er niet iets heel erg mis is met je, je wordt benauwd (wat bizar is gezien je al zo snel ademhaalt), je wordt duizelig en het voelt alsof je gaat flauwvallen (wat hoogst onwaarschijnlijk is gezien je bloeddruk is gestegen. Flauwvallen met een hoge bloeddruk is, uitzonderingen daargelaten, onmogelijk.) Je krijgt een prikkelende arm en steken op de borst en je vraagt je af of je niet een hartinfarct krijgt. En dan ben je bang… Niet een beetje bang, maar je hebt op dat moment letterlijk doodsangst. Prettig kennis te maken, jij heet dus “paniek-aanval”.

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft eens in zijn/haar leven last gehad van een paniekstoornis. Dat is meer dan ik had gedacht.

Advertisements
 
6 Comments

Posted by on February 18, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , ,