RSS

Tag Archives: defecate

Toilet Neuroses

 

Toilet neuroses

• Of the women is 57.1% hang above the toilet whether they have to urinate or defecate.

• The vast majority of people (59.5 %) waits to go to the toilet when someone else comes out.

• A small proportion (16.5%) will trade a pleasant visit with friends for their own toilets if they have bowel movements.

• 16% will hang above the toilet when children have been going to the bathroom • Nearly 20% cannot defecate on a public toilet, because the idea that others listen; 8.6% manages not even to pee. This happens more often to women than men.

• 12.8% make countervailing noises during urination (fiddle, unnecessary rinse, turn on the tap), 10.4% so during defecating.

• 12.5% of the respondents do not avoid other toilets.

• 44.1% sometimes think about the hygienic toilet behavior of colleagues.

• One in five people think that it is possible to get hemorrhoids from a dirty toilet seat, according to research by Biohorma. Utter nonsense, because hemorrhoids are swollen veins caused by pressing too hard.

 

This is a Reblog of Doctor Quack. He wrote a blog about urinal anxiety with men, which he did in such a highly entertaining way that it made me burst out laughing several times. To read his blog you can click the following link. http://doctorquack.wordpress.com/2012/04/11/a-most-horrifying-lifetime-at-the-urinal/  

Of course, not only men have uncomfortable feelings when using a public toilet, some women also have to deal with it.

Let me first state that women are disgusting creatures when it comes to public toilets. How do I know? I have to go there every once in a while and the toilets often look too dirty to describe. Not that it surprised me at all, because it is a vicious circle. You enter a small room that looks so nasty that you do not want to touch anything in there. You do not want to put your handbag on the floor because you know there is a chance of urine on it. You do not want to touch the toilet seat because you know there is a big chance that your buttocks gets in contact with the urine of another person (and I don’t want to touch a toilet seat that has been touched by unknown buttocks before). You would not touch the toilet paper holder because others have been using it and who knows what those hands have handled. (Only touch the paper, carefully folding it so you are absolutely sure that no hands have touched the piece you are going to wipe yourself with.) And I’m just talking about public toilets you find in malls or gas stations, toilets that you find at big parties or festivals are even worse. Where alcohol flows abundantly, the chance of vomit in the toilets is very plausible. And personally I consider vomit to be a lot worse than pee. In short, it looks dirty, you refuse any physical contact with any part in there and  therefore will make the toilet only dirtier. You can deny it but if you hold you butt too far above the toilet seat you will splatter on it. Then you’ll  have to clean that up, which you really don’t want since that is the reason you didn’t sat down on it in the first place.

At work, the toilets are kept pretty clean and there I dare to sit down. But when someone else is sitting in the claustrophobic room next to me I have a problem. It is noisy, the walls are too thin. Now I have no problems to hear someone else pee. Everyone needs to urinate, even the queen, it’s the most normal thing in the world. The moment I hear someone come in I get the same standard fright; Did I lock my door? It’s always locked, I’ll never forget it, but what if I did not double check and my door suddenly opens up? That would be so embarrassing ….

It  is the intention that I empty my bladder at that point, but pee makes noise. If you’re lucky you have a toilet with a plateau and you can aim slightly so there is no gurgling sound, but you never quite get that aim right immediately. Sometimes it just won’t happen, I wait, I push, I relax, whatever I need to do to get my urine flowing, but it just won’t happen. Simply because I know that someone can hear me. By then it gets worse, another thought crosses my mind, “If I stay here too long without making a sound they might think I’m taking a shit.” And that’s the last thing I want. Nothing as annoying as intestinal cramps at work, I don’t care about how unhealthy it is, I’ll hold it in until I can go home. Respect for the ladies who shamelessly empty their bowels in a public toilet. What can I say, shit happens…

 

 

Toiletneuroses

· Van de vrouwen hangt 57,1 procent hangt standaard bij de grote en de kleine boodschappen.

· Veruit de meeste mensen (59,5 procent) wacht even met naar het toilet gaan als er iemand anders uit komt.

· Een klein deel (16,5 procent) verruilt een gezellig bezoek bij vrienden voor de eigen wc als er gepoept moet worden.

· 16 procent gaat boven de bril hangen als er net kinderen naar de wc zijn geweest · Bijna twintig procent kan op een openbaar toilet niet poepen, vanwege het idee dat anderen meeluisteren; 8,6 procent lukt het zelfs niet om te plassen. Vrouwen hebben hier meer last van dan mannen.

· 12,8 procent maakt compenserende geluiden tijdens het plassen (rommelen, onnodig spoelen, de kraan aanzetten); 10,4 procent doet dit tijdens de grote boodschap.

· 12,5 procent van de ondervraagden vermijdt geen andere wc’s.

· 44,1 procent denkt wel eens na over de hygiënische gebruiken van collega’s.

· Een op de vijf mensen denkt dat het mogelijk is aambeien te krijgen van een vieze toiletbril, blijkt uit onderzoek van Biohorma. Volslagen onzin, want aambeien zijn opgezwollen aders die ontstaan door te hard persen.

 

Dit is een reblog van Doctor Quack. Hij schreef een blog over urinoir angst bij mannen, dit deed hij op zo’n uiterst vermakelijke manier dat ik meerdere malen in de lach schoot. Om zijn blog te lezen kun je op de volgende link klikken. http://doctorquack.wordpress.com/2012/04/11/a-most-horrifying-lifetime-at-the-urinal/

Natuurlijk hebben niet alleen mannen ongemakkelijke gevoelens bij het gebruiken van een openbaar toilet, ook vrouwen krijgen ermee te maken.

Laat ik voorop stellen dat vrouwen vetkleppen zijn op het openbaar toilet. Hoe ik dat weet? Ik kom er wel eens en de toiletten zien er vaak te vies voor woorden uit. Niet dat het me iets verbaasd, het is immers een vicieuze cirkel. Je komt binnen in een klein hokje die er zo uit ziet dat je niets wilt aanraken.  Je wilt je tas niet op de grond zetten wanneer er geen haakje is want je weet dat er een grote kans is op urine op de grond. Je wilt de toiletbril niet aanraken want je weet dat er een grote kans is dat jouw billen in aanraking komen met de urine van een ander (en ik wens daarnaast ook geen wc-bril aan te raken die daarvoor door onbekend billen is aangeraakt). De toiletrolhouder wil je niet aanraken want daar hebben anderen aangezeten en wie weet wat die daarvoor in handen heeft gehad. En dan heb ik het hier over openbare toiletten die je in winkelcentrums of tankstations vindt, de toiletten die je op grote feesten vindt zijn nog erger want daar waar alcohol rijkelijk vloeit is de kans op braaksel op de toiletten nog aannemelijker. En persoonlijk vind ik kots veel erger dan pies. Kortom, het ziet er vies uit, je weigert iedere fysieke aanraking met welk onderdeel dan ook en daarmee maak je het toilet alleen maar viezer. Je kunt het ontkennen maar als je te ver boven het toilet hangt spetter je ook op de bril tijdens het plassen.

Op het werk worden de toiletten netjes bijgehouden en daar durf ik dan nog wel te gaan zitten. Maar wanneer er iemand anders naast me zit heb ik een probleem. Het is er namelijk gehorig. Nu heb ik er geen problemen mee om een ander te horen plassen. Iedereen moet plassen, zelfs de koningin, het is de normaalste zaak van de wereld. Op het moment dat ik iemand de toiletruimte binnen hoor komen krijg ik standaard dezelfde schrik; Heb ik mijn deur wel op slot gedaan? Hij is altijd op slot, ik vergeet het nooit, maar wat nou als ik het niet dubbel check en mijn deur word ineens opengetrokken? Dat zou gênant zijn….

Vervolgens is het de bedoeling dat ik daar mijn blaas leeg, maar plassen maakt geluid. Als je gelukt hebt heb je een toilet met een plateau en kun je enigszins mikken zodat er geen klaterend geluid ontstaat maar je ontkomt er nooit helemaal aan. Soms lukt het me gewoon niet, simpelweg omdat ik weet dat iemand me kan horen, maar dan schiet er een andere gedachten in mijn hoofd die het alleen nog maar erger maakt; ‘Als ik hier te lang blijf zonder enig geluid te maken denken ze misschien dat ik zit te poepen’. En dat is wel het laatste wat ik wil. Niets zo vervelend als darmkrampen op het werk, hoe ongezond het ook is, ik hou het op tot ik naar huis kan. Respect voor de dames die zonder blikken of blozen hun darmen legen op een openbaar toilet. Soms wenste ik dat ik er ook schijt aan kon hebben.

 

Advertisements
 
5 Comments

Posted by on June 1, 2012 in society

 

Tags: , , , ,