RSS

Monthly Archives: February 2012

Scary… Let’s do it!/ Eng… Doen!

Scary … Let’s do it!

Because anxiety causes your body to tense and operate faster, it may encourage your body to fight or flee.

Overcoming fear can be very useful. I, with my agoraphobic tendencies, know everything about it. Without overcoming fear your life can be very limited. Due to overcome fear, you can also broadening life, even if you, in everyday life, are not limited by fear.
Some people, for example, have a perfectly satisfying life with fear of flying, but it might be nicer to have no fear of flying…

Fear is not only annoying, it also has an important function: Anxiety (fear) helps animals (and humans) to recognize dangerous situations and is crucial for survival. The mechanisms in the brains that regulate anxiety are evolutionarily old and disruption of these mechanisms is often the foundation of all kinds of anxiety disorders like posttraumatic stress disorder and panic disorder.

In addition, we sometimes tend to look for fear. Perhaps to make us feel alive. We want to feel the adrenaline coursing through our bodies. That’s why we watch horror films, or jump off a bridge with only a piece of elastic attached to the feet.

If ever proof were needed that animals have a good deal more common sense than humans, the fact that they do not go bungee jumping is it.

Earlier today I watched a program on TV where a girl was asked to overcome her fear of snails. Why? She was afraid to ask a boy out on a date, if she would overcome the fear of snails she would also have the guts to ask the boy … (I lost the logic on that one though…) To persuade her to do it, there was a credit card on the bottom of a tall glass vase, of course, this vase was also filled up to the edge with snails.
I have seen people, gagging as they went, eating raw pork anus in the tv show “Fear Factor“. (That was the first ánd last time I watched that show).

Fear in humans is mainly installed through conditioning and generalizes over time. The latter means that related stimuli that initially had no fear value, ultimately, also evoke fear because they are connected with the original stimulus. It’s also called stimulus generalization. By repeatedly exposing the client to the object of his fear, while showing him an opposing emotion (a relaxation experience), one tries unlearn the phobia.

I wonder … Is it useful to overcome bizarre fears? Why are you looking for something you find horrible and has no use? I think it is no comparison to ask someone out or putting your arm in a vase with snails. I do not think eating something atrocious adds value.

 

 

 

Eng… Doen!

Doordat angst ervoor zorgt dat je lichaam gespannen is en sneller gaat functioneren, kan het je lichaam aansporen om eventueel te vechten of te vluchten.

Het overwinnen van angst kan heel erg nuttig zijn. Ik, met mijn agorafobische neigingen, weet daar alles van. Zonder overwinnen van angst kan je leven erg beperkt worden. Door angst te overwinnen kun je het leven dus ook verruimen, ook wanneer je, in het dagelijkse leven, niet door angst wordt beperkt. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld een prima leven leiden met vliegangst, maar het zou misschien aangenamer zijn om geen vliegangst te hebben, het zou een leven kunnen verruimen…

Angst is niet alleen vervelend, het heeft ook een belangrijke functie: Angst (vrees) helpt dieren (en ook mensen) gevaarlijke situaties te herkennen en is cruciaal om te overleven. De mechanismen in de hersenen die angst reguleren zijn evolutionair oud en verstoring van deze mechanismen ligt ten grondslag aan allerlei angststoornissen zoals posttraumatische stressstoornis en paniekstoornis.[4]

Daarnaast zijn we soms ook geneigd om angst op te zoeken. Misschien maakt dat nu juist dat we ons levend voelen. We willen de adrenaline door ons lijf voelen gieren. Daarom kijken we horrorfilms, daarom springen we van een brug met een stuk elastiek aan de voeten.

 

 If ever proof were needed that animals have a good deal more common sense than humans, the fact that they don’t go bungee jumping is it.

Nu zag ik daarstraks een programma op de televisie waarin een meisje werd verzocht haar angst te overwinnen voor slakken. (Waarom? Omdat ze een jongen niet mee uit durfde te vragen, als ze de slakkenangst overwon dan zou ze de jongen ook durven te vragen…) Om haar zover te krijgen lag er een creditcard op de bodem van een hoge glazen vaas, uiteraard was deze vaas tevens tot de nok toe gevuld met slakken.

Ik heb mensen, kokhalzend en wel, rauwe varkens-anussen zien eten in het programma “Fear Factor”. (Dat was overigens gelijk de eerste én laatste keer dat ik dat programma zag).

Angsten worden bij mensen vooral via conditionering geïnstalleerd en gaan zich na verloop van tijd generaliseren. Dat laatste wil zeggen dat aanverwante prikkels die aanvankelijk geen angstwaarde hadden, uiteindelijk ook angst oproepen omdat ze op enige manier verbonden zijn met de originele prikkel. Wordt ook wel stimulusgeneralisatie genoemd. Door de cliënt telkens weer bloot te stellen aan het voorwerp van zijn angst terwijl men hem een aan angst tegengestelde emotie zoals ontspanning laat ervaren, tracht men de cliënt de fobie af te leren.

Ik vraag me af… Is het nuttig om bizarre angsten te overwinnen? Waarom zoek je iets op wat je verschrikkelijke vindt en geen nut heeft? Ik vind het namelijk geen vergelijking om iemand mee uit te vragen of om je arm in een vaas met slakken te stoppen. Ik denk ook niet dat het eten van iets afgrijselijks toegevoegde waarde heeft.

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,

Snoring/Snurken

 

Snoring

Snoring means that  breathing during sleep can make a sawing, rustling, humming sound. This sound is sometimes so strong that a partner, roommate or even neighbor can suffer from it. In respiration, the air passes through the nasal cavity, pharynx and trachea to the lungs. At the beginning of the trachea the vocal cords are located (at the height of the Adam’s apple). Snoring sounds are caused by a narrowing of the airway in the path between the entrance of the nose (nostrils) and the vocal cords. For people who snore the nasal cavity is sometimes to narrow, but usually it’s because of  a constriction behind the uvula (that is the transition from the nose to the pharynx) or the area in the throat behind the tongue.

Snoring is annoying. For the snorer it is (maybe he or she has sleep apnea), and for the partner who lies awake half the night.

 

Tips to reduce snoring:

• Avoid alcohol two hours before bedtime.

• Do not drink too much alcohol.

• Stop smoking.

• Strive for a good body weight through healthy eating and sufficient exercise.

• Provide a regular pattern of life, where any sleeping drugs and sedatives are no longer needed.

• Don’t use a heavy meal just before bedtime.

That’s so awesome, I really like those tips. However, I’m actually looking for some tips on how I can deal with that horrible sawing noise. I’m not sure why the irritation is there on one day and why I’m not disturbed the other day though. (So maybe the problem lies with me…)  And then there is also an irregularity in there … Sometimes I find it a bit annoying, I’ll give a poke, turn to the other side and get back to sleep. Other times I’m heavily irritated (which is the understatement of the year). Can it not, for heaven’s sake, be quiet! And honestly, it doesn’t have to be quiet…, the sound of the television, I do not mind, so why the irritation from the snoring sound?

 

Snoring is number five in the top ten most terrible sounds. A bed partner who snores disturbs your sleep, which can eventually lead to relationship problems.

Sometimes I am a witch, I know. (I should buy a broomstick or something.) In the most severe loud nights I shake my husband until he’s wide awake and I oblige him to remain like that until I sleep.

 

Snoring sounds can exceed 80 decibels. This is louder than the sound that a vacuum cleaner makes (70 decibels). To disrupt one’s sleep only 30 decibels is needed. This leads to concentration problems, irritability and drowsiness the next day.

Admitted, I seem to snore sometime too, especially when I am very tired. But what’s even worse, I grind my teeth. This is in return a dilemma for my husband.

 

Some scientists even think that it used to be important for (sleeping) men for survival. By the sound produced it would supposedly chased off wild animals.

There is not much use in driving off your bed-partner though…

 

The ‘play’ of a didgeridoo strengthens the weakened muscles so that the snoring will reduce.

Then ask yourself what is worse ….

 

Snurken

Snurken wil zeggen dat bij het ademhalen tijdens het slapen een zagend, ruisend-brommend geluid gemaakt wordt. Dit geluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot of zelfs buren er last van kunnen hebben. Bij de ademhaling gaat de lucht via de neusholte, de keelholte en de luchtpijp naar de longen. Aan het begin van de luchtpijp zitten de stembanden (ter hoogte van de adamsappel). Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden. Bij mensen die snurken is soms de neusholte te nauw, maar meestal betreft het een vernauwing achter de huig (dat is de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gebied in de keelholte áchter de tong.

Snurken is vervelend. Voor de snurker (misschien heeft hij zij wel slaapapneu), en voor de partner die halve nachten wakker ligt.

 

Tips gegeven om te minderen met snurken:

•Vermijdt alcoholgebruik vanaf twee uur voor het slapen.

•Drink niet teveel alcohol.

•Stop met roken.

•Streef naar een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en voldoende te bewegen. Een vuistregel is dat uw lengte (boven de meter) in centimeters gelijk is aan het ideale gewicht (in kilo’s).

•Zorg voor een regelmatig leefpatroon, waarbij eventuele slaap- middelen en kalmerende middelen niet meer nodig zijn.

•Gebruik geen zware maaltijd vlak voor het slapen.

Hartstikke fijn, leuk die tips. Ik ben eigenlijk meer op zoek naar tips hoe ik me niet zo godsgruwelijk erger aan dat zagende geluid. Ik weet ook niet zo goed waar de irritatie in ligt, gezien ik me er de ene dag niet aan stoor en de andere dag wél. En dan zit daar ook nog een onregelmatigheid in… Soms vind ik het een beetje vervelend, even porren, omdraaien en weer slapen. Andere keren moet zit ik  mezelf erover op te vreten. Kan het nou niet in vredesnaam stil zijn!!! En echt stil hoeft het dan niet te zijn, het geluid van de televisie vind ik niet vervelend, dus vanwaar die irritatie door het snurkgeluid?

 

Snurken staat op nummer vijf in de top tien van meest vreselijke geluiden. Een snurkende bedpartner verstoort je nachtrust, wat uiteindelijk kan leiden tot relatieproblemen.

Ik ben soms een heks, dat weet ik. (Toch een keer een bezem gaan aanschaffen, denk ik.) Op de meest erge nachten schud ik mijn man wakker en verplicht ik hem in die staat de blijven totdat ik slaap.

 

Snurkgeluiden kunnen de 80 decibel overschrijden. Dit is harder dan het geluid dat een stofzuiger maakt (70 decibel). Om iemands nachtrust te verstoren is slechts 30 decibel nodig. Dit leidt tot concentratieproblemen, prikkelbaarheid en slaperigheid de volgende dag.

Overigens schijn ik zelf ook wel eens te snurken, voornamelijk wanneer ik héél erg moe ben. Maar wat erger is, ik knars met mijn tanden. Dat is voor mijn man dan weer een dilemma.

 

Sommige wetenschappers denken zelfs dat het vroeger voor de (slapende) mens van belang was om te overleven. Door het geproduceerde geluid zouden wilde dieren verjaagd worden.

Aan het verjagen van je bedpartner heb je echter niet veel.

 

Het ‘bespelen’ van een didgeridoo versterkt de verzwakte spieren zodat het snurken ophoud.

Dan kun je jezelf afvragen wat erger is….

 
6 Comments

Posted by on February 28, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , ,

Flirting; Do’s and don’ts/ Flirt; Wat wél en niet te doen

Flirting, do’s and don’ts.

I have previously written a blog about flirting but I have a few things to add. To read my first “flirt-blog”, you can click the link below.

https://chindor.wordpress.com/2012/02/13/flirtingflirten/

So I think there should be more flirting. However, there are a few catches to keep in mind. It is not clear to everyone what to do or not to do… When is flirting appropriate or not … Flirting can be considered an art form, some have a good feeling for it, others should practice a little bit more. So I made a small list of “do’s and don’ts”. However, these are my rules and it does not mean that it applies to all women. I noticed that the boundaries, for women anyway, have some differences.

1. If you have never spoken to me, you do not flirt. I do not like a wink that comes from a stranger. There should be at least be a conversation first. If this goes well then you can try it next time.

2. If you have even the slightest doubt whether or not I like you, don’t even try to flirt. Nothing is as bad as a flirt who comes from someone you do not like. I guarantee a shiver down my spine when you walk away and I will call you, in my mind, a creep or pervert.

3. Be aware of any negative reactions to your flirting. When I give you a decency-smile it should be considered a sign to stop it immediately. Pay attention to my eyes, if they laugh along than you are, generally speaking, in a good position.

4. It’s okay to make some jokes about me, I can appreciate it. But beware; A flirt is never an insult!

5. Be aware of where you are. Not every location is suitable for flirting. (For example, in a sauna. When I’m walking around in nothing but a towel I don’t want any winking, comments, or anything like that.)

6. Make sure you never get personal when flirting. Keep in mind that flirting should be fun.

7. The gradation of the flirt you can make depends on how well I know you, how long I know you, whether I like you a lot or just a little. Notice my body language, my facial expression, my general reaction. Someone I know shortly but like is welcome to send a nod or wink in my direction, but has not yet earned the privilege call me “Beautiful” or “Honey”.

8. Physical contact is tolerated, provided you are on good terms with me. Here are also subcategories. Again, if I don’t like you, you don’t get to touch me at all. When I do like you, touching the arm or shoulder is ok. You will have to assess what is ok or what not. Some places are obviously off limit to everyone (those places speak for themselves), but this also includes my head and everything below the navel, with the exception of the knee.

9. Be spontaneous when flirting, nothing is worse than a premeditated one-liner.

10. Finally, have at all times respect for the fact that I’m married.

So these are my rules, maybe I’m a little odd, but that’s just the way I feel about it. Ladies, feel free to make additions here. What do you think? Gentlemen, I have no idea of what men like or not, and I’d like to hear it.

 

Flirten; wat kan wél en wat niet.

 

Ik heb al eerder een blog geschreven over flirten maar ik heb nog het een en ander toe te voegen. Om mijn eerste “flirt-blog” te lezen kun je op onderstaande link klikken.

https://chindor.wordpress.com/2012/02/13/flirtingflirten/

Ik vind dus dat er meer geflirt moet worden. Maar, inmiddels ben ik toch ook van mening dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. Het is niet voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan. Wanneer is flirten gepast, of niet… Flirten is misschien zelfs een kunstvorm, sommigen hebben er een goed gevoel voor en anderen slaan de plank gigantisch mis. Daarom heb ik een kleine lijst opgemaakt met wat wél en niet te doen. Dit zijn echter mijn regels en het wil niet zeggen dat dit op alle dames van toepassing is. Ik heb gemerkt dat de grenzen, bij vrouwen in elk geval, toch wat kleine verschillen hebben.

1. Wanneer je mij nog nooit gesproken hebt hoef je niet te flirten. Ik houd niet van een knipoog die komt van een wildvreemde. Er behoort op z’n minst een gesprek aan vooraf te gaan. Mocht dit gesprek goed verlopen dan kun je je er de volgende keer wel aan wagen.

2. Wanneer je ook maar de minste of geringste twijfel hebt of ik je aardig vind, waag je er dan maar niet aan. Niets is zo erg als een flirt die komt van iemand die je niet mag. Gegarandeerd dat ik een rilling over mijn rug heb lopen als je weg loopt en ik je, in mijn gedachten, een engerd of perverseling noem.

3.Wees bedacht op enige negatieve reacties op jouw flirt. Wanneer ik je een fatsoens-glimlach geef is dat voor jou een teken om er direct mee op te houden. Let hierbij op mijn ogen, indien deze meelachen dan zit je, over het algemeen, wel goed.

4. Je mag best wat grapjes maken over mij, ik kan dat prima waarderen. Maar let op; Een flirt is nooit een belediging!

5.Wees bewust van waar je bent. Niet iedere locatie is geschikt voor flirten. (Zoals bijvoorbeeld in een sauna. Wanneer ik in mijn blote kont sta wil ik geen knipogen, opmerkingen of iets dergelijks.)

6. Zorg ervoor dat je nooit persoonlijk wordt met een flirt. Houdt in gedachten dat een flirt leuk moet blijven.

7. De gradatie van de flirt die je kunt maken is afhankelijk van hoe goed ik je ken, hoe lang ik je ken, of ik je graag mag of maar een beetje. Let op mijn lichaamstaal, mijn gezichtsuitdrukking, mijn algemene reactie. Iemand die ik net ken maar aardig vind is welkom om een knipoog mijn kant op te sturen, maar die heeft echter nog niet de privilege om mij bijvoorbeeld “Schoonheid” of “Lieverd” te noemen.

8. Fysiek contact wordt getolereerd, mits je op goede voet met me staat. Hierin zitten echter ook subcategorieën. Mag ik je niet, raak me überhaupt niet aan. Mag ik je wél, aanraking van de arm of schouder is ok. Je zult zelf moeten inschatten wat wel of niet kan. Sommige plaatsen zijn uiteraard voor iedereen off limit (die spreken voor zich), en daarnaast komt nog mijn hoofd en alles wat onder de navel zit, met uitzondering van de knie.

9. Wees spontaan bij het flirten, niets is zo erg als een voorbedachte oneliner.

10. Tot slot; Heb ten alle tijd respect voor het feit dat ik getrouwd ben.

Dit zijn dus mijn regels, misschien ben ik hier een beetje raar in maar dat is nu eenmaal zoals ik het voel. Dames, wees vrij om hier aanvullingen op te maken. Wat vind jij? Heren, ik heb eigenlijk geen idee van wat mannen wel of niet leuk vinden, en ik hoor het graag.

 
5 Comments

Posted by on February 25, 2012 in pieces of me

 

Tags: , , ,

Pets vs. Visitors/Huisdieren vs. Visite

 

Pets vs. Visitors

1. Our pets live here, you do not!

2. If you don’t want dog or cat hair on your clothing, stay away from the FURniture. This should say enough.

3. We love our pets more than most people.

4. to you it’s just an animal, from our perspective they are adopted sons and daughters who are small and hairy, and don’t talk much.

5. Finally: Often pets are better than children. They eat little, they do not whine continuously about money, they do not ride in your car, they do not hang around with friends who are on drugs, they do not care about the latest trends in designer clothes, and when they are pregnant the results can be sold.

I found these “rules” a few years ago and I thought they were good enough to frame and hang in the toilet. Just to make matters clear, that’s all. However, I have a few additions …

If you think you can leave our house without any pet-hair on your clothing then you are mistaken big time, at best you may hope that the hair will be off after washing it the first time.

Though I keep Fredje (our Bordeaux Dog) in his bench when there are visitors, there remains a chance that you end up with some drool on you. You can reduce the risk by staying away from the bench. When Fredje shakes his head, and his cheeks are flapping in all directions, sometimes a blob of drool is launched. Where this ends up is unfortunately impossible to predict, hence the risk. (Personally, I have had them more than once in my neck.)

The request to keep Fredje in his bench is always granted, I realize he’s a big dog. However, I kindly ask you, in those cases and before you actually arrive, to send a text-message or call. Once you’re inside our house it is impossible to completely keep the dog away from you before we can put him in his bench.

If you, god knows why, don’t like cats then you must also give notice in advance, I will ensure that there are no cats in the living room while you are there, so they will not surprise you by jumping on your lap or rubbing along your leg.

When you are willing to cope with the presence of cats you will make great friends, I’m not referring to myself (though you do score points) but to the animals themselves, they will be grateful and let you know that they appreciate it. If you are ok with the cats they will come over to sit on your lap and stay there until you leave. Gratitude is shown by means of small nail punctures through your pants (there may also be a little skin included, but you’ll have to take that for granted). When the cat is very comfortable on your lap there is a chance that he or she will drop some saliva, nothing serious, just a drop here and there. Also, don’t be offended when their buttocks is pointed towards your face, it’s just another token of appreciation.

Of course you are free to meet Fredje but be warned. He is clumsy in everything he does. He is in fact assuming to be a cat (although he weighs more than me) and he behaves accordingly. Beyond the fact he wants to sit on your lap he can also do additional things. For example, the requested or unsolicited high-five. With luck you will catch it with your hand or arm, with a little bad luck this high-five will land right in your face (that’s not very pleasant, trust me on this). He likes to give kisses, of course again with the risk of contact with saliva and/or mucus although he can give dry ones. He is going to hurt you, not a lot but occasionally he causes a bruise. Keep in mind however that this is completely out of enthusiasm and never intentionally.

Finally … Be nice to the animals. If you think you can’t, you will have the choice to stay away or to meet a woman who came straight from hell (yes, that would be me. Including fire-breathing nose and ears, and sharp fangs)

If you decide to agree with the above then you are most welcome.

Huisdier vs. Visite

1. Onze huisdieren hier wonen, u niet!

2. Als u geen honden- of kattenhaar op je kleding wilt, dient u weg te blijven van het meubilair. In het Engels heet dit “furniture” Dit zegt genoeg nietwaar?.

3. Wij houden meer van onze huisdieren dan van de meeste mensen.

4. Voor u het is gewoon een dier, voor ons zijn het zoons en dochters, die zijn klein en harig zijn, en niet veel praten.

5. Tot slot: Vaak zijn huisdieren zijn beter dan kinderen. Ze weinig eten, ze zeuren niet onophoudelijk om geld, ze niet rijden in jouw auto, ze hangen niet rond met vrienden die aan de drugs zijn, ze maken zich niet druk over de laatste trends in designer kleding, en als ze zwanger zijn kunnen de resultaten worden verkocht.

Deze “regels” kwam ik een paar jaar geleden tegen en ik vond ze goed genoeg om in te lijsten en op de wc te hangen, het kan maar duidelijk zijn, nietwaar? Ik heb echter nog een paar aanvullingen…

Als u denkt zonder huisdieren-haar te kunnen vertrekken uit ons huis dan vergist u zich ernstig, op z’n best mag u hopen dat de haren er na één wasbeurt uit zijn.

Al houd ik Fredje (onze Bordeaux Dog) in de bench, er blijft een kans bestaan dat er kwijl op u beland. U kunt het risico wél verminderen door uit de buurt van de bench te blijven. Wanneer Fredje met zijn kop schudt en zijn wangzakken fladderen alle kanten op wil er ook nog wel eens een klodder kwijl gelanceerd worden. Waar deze terecht gaat komen is helaas niet te voorspellen, vandaar ook het risico. (Persoonlijk heb ik ze meer dan eens in mijn nek gehad.)

Het verzoek om Fredje in de bench te houden wordt altijd ingewilligd. Echter dient u in die gevallen voor aanvang een sms te sturen of een belletje te plegen. Wanneer u eenmaal binnen bent is het onmogelijk om de hond volledig uit uw buurt te houden alvorens hij in zijn bench wordt gestopt.

Wanneer u, god mag weten waarom, niet van katten houdt dan dient u dit ook bij voorbaat aan te geven, ik zal er voor zorgen dat er geen katten in de woonkamer meer aanwezig zijn zodat ze u niet zullen verassen door op schoot te springen of langs uw been te wrijven.

Denkt u te kunnen omgaan met de aanwezigheid van de katten dan maakt u grote vrienden, ik doel hierbij niet op mijzelf (als scoort u wel pluspunten) maar op de beesten zelf, zij zullen u dankbaar laten weten dat ze het waarderen. Indien u de katten ok vindt zullen ze op uw schoot gaan zitten en er niet meer vanaf komen tot u weer vertrekt, dankbaarheid wordt getoond door middel van kleine nagelprikjes door uw broek heen (daar kan overigens per abuis ook vel bij zitten, maar dat moet u maar voor lief nemen). Wanneer de bewuste kat het erg naar zijn of haar zin heeft dan bestaat de kans dat er een beetje gezeverd wordt, niets ernstig, gewoon een druppeltje hier en daar. Wees niet beledigd wanneer ze hun achterwerk richting uw gezicht steken, wederom een blijk van waardering.

Uiteraard bent u ook vrij om Fredje te ontmoeten maar wees gewaarschuwd. Hij is lomp in alles wat hij doet. Hij is namelijk in de veronderstelling een kat te zijn (al weegt hij meer dan ik) en gedraagt zich daar dan ook naar. Buiten dat hij op schoot wil komen zitten kan hij ook extra dingen. Bijvoorbeeld de gevraagde of ongevraagde high-five, met geluk vangt u deze op met hand of arm, met een beetje pech beland deze high-five midden in uw gezicht. Hij geeft graag kusjes, waagt u zich hieraan dan is er wederom risico op contact met kwijl en/of snot. Hij gaat u pijn doen, niet heel veel maar af en toe wil hij nog wel een blauwe plek veroorzaken. Houdt u echter in uw achterhoofd dat dit geheel uit enthousiasme is en hij het nooit expres doet.

Tot slot… Wees lief tegen de dieren. Denkt u dit niet te kunnen dan heeft u de keuze om weg te blijven of om een vrouw tegen komen die regelrecht uit de hel is gestapt (ja, dat ben ik dan. Inclusief vuurspugende oren en neus, en scherpe hoektanden)

Gaat u akkoord met bovengenoemde zaken dan bent u van harte welkom.

 
Leave a comment

Posted by on February 19, 2012 in Did you know..., pieces of me

 

Tags: , , , , ,

Fight, Flight or Freeze/Vecht, vlucht of bevries

Fight, flight or freeze.

When you face something threatening that’s smaller than you; Fight! (Come on, I’ll eat you raw.)
When you face something threatening that’s larger but slower than you; Flight!
When you face something threatening that’s larger and faster than you; Freeze! (I am a walking stick, I’m a walking stick, I’m a walking stick, I do not look at you, you do not see me.)

Is it not a great survival mechanism? Without this brilliant mechanism humanity would have been eradicated a long time ago. And even today, humanity still need it, although it is much less than when we just could walk upright. For example, when facing a hostile dog (with raised lip so you can admire his teeth) whose owner is not in sight, or at one of the many robberies/assaults/violent attacks which seems to belong to the order of the day. Very useful such a mechanism, you do not have to think as your body takes care of it all for you.

But … sometimes this mechanism is triggered while it’s not really necessary. Some people, for whatever reason, are more sensitive to stimuli. You can think about everything that enters through the sense organs.
The brains gives a signal; Fight, flight or freeze … Your heart beats faster, because you need it to make that sprint. Your breathing is faster, because your muscles will need more oxygen when you enter into battle. Muscles start shaking, tingling hands and/or lips, severe intestinal cramps, gag reflex, a bladder that suddenly feels like bursting, etc. Only there is no direct threat so your mind will wonder why you feel all those things. That makes you nervous, you wonder if there’s something very wrong with you, you feel short of breath (which is bizarre given your fast breathing), you get dizzy and it feels like you are going to faint (which is highly unlikely since your blood pressure has increased. Fainting with high blood pressure is hardly possible. Unless you didn’t eat or something in that nature.) You’ll get a tingling arm and stabbing on the chest and you wonder whether or not you get a heart attack. And then you’re afraid … Not a bit afraid, but you’re  literally terrified at that moment. Nice to meet you, Mr. panic attack.

As many as 1 in 5 Dutch once in his/her life suffered from panic disorder. That’s more than I thought, however I wasn’t really surprised that women are battling with it more than men.

 
 

Vecht, vlucht, of bevries.

Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat kleiner is dan jij; Vecht! (Kom maarrrrrr, ik lust je rauw.) Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter maar langzamer is dan jij; Vlucht! Wanneer je tegenover iets bedreigends komt te staan dat groter en sneller is dan jij; Bevries! (Ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik ben een wandelende tak, ik kijk niet naar jou, jij ziet mij niet.)

Is het niet een geweldig overlevingsmechanisme? Zonder dit briljante mechanisme was de mensheid al heel lang geleden uitgeroeid. En ook vandaag de dag heeft een mens dit mechanisme nodig, al is het veel minder dan toen we nog maar net rechtop konden lopen. Bijvoorbeeld wanneer je tegenover een onvriendelijke hond (met lip opgetrokken zodat je zijn gebit mag bewonderen) komt te staan waarvan de eigenaar niet in zicht is, of bij één van de vele overvallen/aanrandingen/geweldplegingen die tot de orde van de dag lijken te zijn. Heel nuttig zo’n mechanisme, je hoeft niet na te denken want je lichaam regelt het helemaal voor je.

Maar… Soms treed dit mechanisme in werking terwijl dit niet direct hoeft. Sommige mensen zijn, om wat voor een reden dan ook, gevoeliger voor prikkels die dit mechanisme in werking stellen. Je kunt hierbij denken aan alles wat via de zintuigen naar binnenkomt. De hersenen geven een signaal af; Vecht, vlucht of bevries… Je hart gaat sneller kloppen, want dat heb je immers nodig om die sprint te maken. Je ademhaling gaat sneller, want je spieren hebben genoeg zuurstof nodig wanneer je dat gevecht aangaat. Spieren gaan trillen, tintelende handen en/of lippen, heftige darmkrampen, kokhalsneigingen, een blaas die plotseling op springen staat, etc. Alleen is er geen direct bedreiging dus je verstand gaat zich afvragen waarom je al die dingen voelt. Dat maakt je nerveus, je vraagt je af of er niet iets heel erg mis is met je, je wordt benauwd (wat bizar is gezien je al zo snel ademhaalt), je wordt duizelig en het voelt alsof je gaat flauwvallen (wat hoogst onwaarschijnlijk is gezien je bloeddruk is gestegen. Flauwvallen met een hoge bloeddruk is, uitzonderingen daargelaten, onmogelijk.) Je krijgt een prikkelende arm en steken op de borst en je vraagt je af of je niet een hartinfarct krijgt. En dan ben je bang… Niet een beetje bang, maar je hebt op dat moment letterlijk doodsangst. Prettig kennis te maken, jij heet dus “paniek-aanval”.

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft eens in zijn/haar leven last gehad van een paniekstoornis. Dat is meer dan ik had gedacht.

 
6 Comments

Posted by on February 18, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , ,

One-night stands

One-night stands

 A One-night stand, or a brief fling, is sexual contact between individuals, where at least one of the party has no immediate plans for establishing a sexual relationship for the longer term.
Persons who participate in a one-night stand usually don’t know each other beforehand and hardly take any time to get to know each other before they go on to commit sexual acts. The essential difference between a one-night stand and other sexual relationships is the expectation or intention of the relationship.

I got to know my husband at a young age. One-night stands are unknown to me. Yet I have heard much about it over the years. Sometimes in a proud story, sometimes with some embarrassment, sometimes as the most natural thing in the world and sometimes even with unspoken critisism because, I never did that! Supposedly I’ve missed something …

Really? Is that the case? Tell me. When I think about it there are just more questions in my mind which I have no answer to …
What’s so great about spreading your legs for a person you (as defined) hardly know? Now I can imagine someone wants to have sex and not want to have a relationship, but what bothers me is that you don’t know the other person at all. Should there not at least be “something” that gives a connection? Something to put a “spark” between two people? Or is it the amount of alcohol that makes you so lame that you don’t even care anymore, and is that supposed to make you happy? Really, that ought to be fun?
Is it so much fun to pick up your clothes, in the middle of the night, and sneak off? Or worse, it’s so nice to wake up in the morning next to Mr. or Mrs. what-is-your-name-again who last night seemed to be much more attractive? And then what? How do you start a conversation with that person, and how do you get that person out the door without being uncomfortable?
Can you really expect to have good sex with someone you do not know, someone you (probably) don’t trust and who does not know what you want or don’t want.
Doesn’t sex like that make you an object of use, a moving blow-up doll, a piece of meat? Is there still the urge to pleasure the other, or should I look at it as mutual masturbation? Something like; “Whatever you do is fine by me as long as I can get my own urges out of the way”

Tell me, dear reader, what’s so great about it? Because I’m a bit skeptical.

 

One-night stands

 Een onenightstand (van het Engelse one-night stand) of avontuurtje is een kortstondig, eenmalig seksueel contact tussen individuen, waarbij minstens één van de betrokkenen geen directe plannen heeft voor het vestigen van een seksuele verhouding op langere termijn. Personen die aan een onenightstand deelnemen kennen elkaar meestal van tevoren niet of nauwelijks en nemen niet zelden slechts kort de tijd om elkaar te leren kennen alvorens ze tot seksuele handelingen overgaan. Het essentiële onderscheid tussen een onenightstand en andere seksrelaties is de verwachting of de bedoeling van de relatie.

Ik leerde mijn man kennen op jonge leeftijd. One-night stands zijn mij onbekend. Toch heb ik er in de loop van de jaren veel over gehoord. Soms als een trots verhaal, soms met enige schaamte, soms als de normaalste zaak van de wereld en soms zelfs met een onuitgesproken verwijt want; dat ik dat nooit gedaan had! Ik zou wat gemist hebben…

Is dat zo? Vertel het me. Wanneer ik er over nadenk komen er alleen maar vragen in me op waarop ik geen antwoord weet… Wat is er zo geweldig aan de benen te spreiden voor een persoon die je (volgens de definitie) niet of nauwelijks kent? Nu kan ik me er wel een voorstelling van maken dat iemand seks heeft terwijl diegene geen relatie wil, maar waar ik moeite mee heb is dat je die ander dus totaal niet kent. Moet er niet op zijn minst “iets” zijn dat een connectie geeft? Iets om een “vonk” mee te creëren? Of is het de hoeveelheid alcohol die je zo lam maakt dat het je überhaupt niets meer kan schelen, en moet je daar dan blij om zijn? Echt waar, valt dat onder “ leuk”?

Is het zo leuk om midden in de nacht je kleren bij elkaar te rapen en er stiekem vandoor te gaan? Of erger, is het zo leuk om ’s ochtend wakker te worden naast meneer of mevrouw hoe-heet-je-ook-al-weer? die gisterenavond een stuk aantrekkelijker leek te zijn? En dan? Hoe knoop je een gesprek aan met zo iemand, en hoe krijg je die persoon de deur uit zonder dat het ongemakkelijk wordt? Kun je nu echt verwachten goede seks te hebben met iemand die je niet kent, iemand die je (hoogstwaarschijnlijk) niet vertrouwd en die niet weet wat jij wél of niet wilt. Maakt dergelijke seks niet dat je eigenlijk een gebruiksvoorwerp bent, een bewegende opblaaspop, een stuk vlees? Is er dan nog wel de drang om de ander een plezier te doen of moet ik het bekijken als wederzijdse masturbatie? Ieder voor zich, wat jij doet moet je zelf weten zolang ik maar aan mijn trekken kom?

Vertel me, lieve lezer, wat is er nu zo geweldig aan? Ik ben nu eenmaal een beetje sceptisch.

 
5 Comments

Posted by on February 17, 2012 in society

 

Tags:

Exceptions prove the rule/Uitzonderingen bevestigen de regel

Exceptions prove the rule

There are rules in this country, in the world actually. Laws, social rules, and unspoken rules. You must follow those otherwise it would be a mess.

You may not kill, steal, use violence and you are not allowed to urinate in public display … Without these rules you’ll get an environment that nobody likes. I imaging…. When you are in the bushes to relieve any congestion, you’ll come across a corpse, you’ll be beaten up and, at the same time, they rob you of your wallet. All this misery while your pants are on your ankles. Well, I prefer a living environment with rules …

But … Exception proves the rule, right? Everyone has heard a story of a man who steals because he needs to eat … In practice it won’t work because people say; “Go to work”, but still …

When I hear a burglar I am prohibited to use violence. I am not allowed to wait for the burglar/murderer/rapist on the top of the stairs with a frying pan and with a well-aimed blow make him fall off the stairs, hoping he breaks his neck. Apparently this action would count as premeditation. Self-defense would be waking up, scare the shit out of yourself, grab an alarm clock and throw it at his head, thereby accidentally hit him on the right spot and knock him out. I would rather not wait and trust on my reflexes, I’d rather pick a weapon of my own choice…

When I see a loved one is seriously threatened (or myself for that matter), when I see an animal is being mistreated, when I see that a woman is raped … All situations which I never want to witness but of which I hope I am capable of using brute force. I don’t care it is written down somewhere in the book of law that I am prohibited to do this …

I’m not aggressive by nature, on the contrary, I have never fought. But in my eyes they are exceptions to the rule.

Finally, I hereby take my confession. I have broken a law. My punishment was a step in some nasty poisonous nettles (it went through my socks) … We arrived in the middle of the night from the airport. Another half hour away from home but my bladder was about to explode. No gas-station was open, no toilet in sight. Believe me, I thought it was horrible myself. But I had to go… Nowhere a good spot to empty my bladder. It’s too dark, it is too light, there it is muddy and I do not want to have my shoes somewhere next to a pile of use condoms.

Eventually it happened, to the satisfaction of Richards laugh-muscles, even at a worse spot than the places I had refused. I was sitting/hanging/crouching behind a fence because I did not want a truck driver, who was supposed to be sleeping in one of those dark trucks, to be peeking at me. The thing was… there was an illuminated bus shelter behind me. As you probably already have thought of yourself, bus shelters are generally close to public roads. So basically I was not just a person peeing “in the wild” but also an exhibitionist in the eyes of anyone who would pass by… Brrr, I was so glad that nobody came along, I was capable to pee in my pants while I would put them back on in a hurry and run away.

Uitzonderingen bevestigen de regel

Er zijn regels in dit land, in de hele wereld eigenlijk. Wetten, sociale regels, ongesproken regels. Je moet je er wel aan houden anders wordt het een rommeltje.

Je mag niet doden, niet stelen, geen geweld gebruiken, niet wildplassen… Als niemand in staat is zich hieraan te houden krijg je een omgeving die er niet uit ziet. Ben je je aan het ontlasten in de bosjes, kom je een lijk tegen, word je op dat moment in elkaar gemept en beroven ze je van je portomonaie terwijl je met je broek op de enkels hangt. Tja, dan doe mij maar een leefomgeving met regels…

Maar… Uitzondering bevestigt toch de regel? Iedereen heeft het verhaal wel eens gehoord van de man die steelt omdat hij moet eten… Nu gaat dat in de praktijk eigenlijk niet zo op want dan roept iedereen, ‘Ga maar werken’. Maar toch…

Wanneer ik een inbreker hoor mag ik volgens de wet geen geweld gebruiken. Ik mag de inbreker/moordenaar/aanrander niet bovenaan de trap opwachten met een koekenpan om ‘m vervolgens met een welgemikte mep de trap af te laten denderen, hopend dat ie z’n nek breekt. Boven aan de trap wachten valt al onder voorbedachte rade, “noodweer” is alleen echt noodweer wanneer je zo schrikt van een inbreker naast je bed dat je in je reflex een wekker naar hem gooit, daarbij toevallig zijn kin raakt en hij daarbij per ongeluk knock out gaat. Ik wacht daar liever niet op…

Wanneer ik zie dat een dierbare serieus bedreigd wordt (of ikzelf wat dat betreft), wanneer ik zie dat een dier wordt mishandeld, wanneer ik zie dat er een vrouw verkracht wordt… Allemaal situaties waarvan ik ze nooit mee wil maken maar waarbij ik hoop dat ik tot grof geweld in staat ben. Ook al staat ergens geschreven dat ik dat niet mag…

Ik ben niet agressief van aard, integendeel, ik heb nog nooit gevochten. Maar dat zijn in mijn ogen uitzonderingen op de regel.

Tot slot wil ik hierbij mijn bekentenis afleggen. Ik heb een wet geschonden. Mijn straf was een stap in de brandnetels (het ging door mijn sokken heen)… We kwamen midden in de nacht van schiphol af. Nog een half uurtje van thuis af maar mijn blaas stond op knappen. Geen tankstation was meer open, geen toilet in zicht. Geloof me, ik vond het zelf verschikkelijk. Nergens een goed plekje om mijn blaas te legen. Daar is het te donker, daar is het te licht, daar is het blubberig en ik wil niet met mijn schoenen tussen de gebruikte condooms staan. Uiteindelijk werd het, tot genoegen van Richards lachspieren, nog veel erger dan de plaatsen die ik geweigerd had. Ik zat/hing/hurkte achter een heg omdat ik niet wilde dat er in één van al die donkere vrachtwagens een chauffeur naar me zat te gluren. Het punt was alleen dat er achter me een verlicht bushokje was. Zoals je wellicht zelf al bedacht had staan bushokjes over het algemeen langs te openbare weg. Dus eigenlijk was ik niet alleen een wildplasser maar ook nog eens een exhibitionist in de ogen van eventuele voorbijgangers… Brrr, ik was vreselijk blij dat er niemand langskwam want ik was in staat geweest om al plassend mijn broek op te hijsen en weg te rennen.

 
4 Comments

Posted by on February 15, 2012 in I never said I'm perfect, society

 

Tags: , , ,